http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8428/fuck-de-politiek-fuck-de-sp.html/comment-page-1#comment-59170
Chuckie777
3 mei, 2011 om 19:53

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

@Nederlandvrij 3 mei, 2011 om 15:57
Béétje Idióót Wát Betreft emile roemer Bén Je Wèl he?

Dié wás sámen Mét job cohen dé vérvángérs Ván Wouter Bos Balkenende Eurlings Dié Tégen náár Afghanistan gáán cq blijvén Wáren.Dézen wérden wég gewérkt Dóor de hirsch ballin donner joris demmink mafia.

Dáárvóór hébben Dié het cda Nog tén Vál gebrácht Én heeft ballin Nog Stukken Ván het cda gélékt.Hééft mafiamáátje tang van úit de pvda Nóg Vals spóór gelegd Aandacht Van cda lek áf geleid dóór zélf Òok Een lekjé té doén.

Dé gehéle mafia “réchtzáák” tegen Geert Wilders Òók.
Méde óm Het Land Én Staatsmiddelen in de greep te behoudén Méde Óm Afghanistanplannen Én Méér vóór internationále Vijandige belángen té dienen.Mede Áls afleiding.

Áls Arbeiders roemer Dénken te Kunnen Vértroúwen Kúnnen Ze Dè Toékomst Ván Hún Kindéren Béter Zélf vérnááién Wánt Dàn Schéélt Het Nóg Bérgen Nuttélóós schóólgéld.Kúnnen Ze gelijk áchtér Dè Rámen.

Jé Hébt ménsen Mét èén hárt vóór Één ándér lánd één ándér volk.Jé Hébt Mensén Mét Een Hárt Vóór DIT Lánd Èn DIT VOLK.
Dè Láátsten Stemmen ZOÙ Slimmér ZIJN.Dé ENIGE Dié Dáár Àán Niét Béwézen Hééft Vérráád Gépléégd té hébbenté Plégen Té Fálen Èn Hét Hart Hééft WÀÀR Hét Behóórt WIL MÈN ÒPRÈCHT Fúnctie Vérvúllen = Géért Wildérs

Dé Méésten Ván Dé RÈST IS ZÒ Góór ZÒ SMÈRIG ZÒ Criminéél bezig gewéést Dát Dié Nóg Óp Énig Momént Tér Vérántwóording Zúllen Wórdén Géroepén.Dáár hélpt zich zélf wettelijke immunitéit bij de Eu vérscháffen Dán Zelfs niét Aan.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9622/joden-niks-bijzonders/#comment-90690


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8423/kalbfleisch-gate-bereikt-opstelten.html/comment-page-1#comment-59161
Chuckie777
3 mei, 2011 om 13:44

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Béste bráve joris …Gooi Mijn Bijdragen éven Snél Dóór de moderatié Já!


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8423/kalbfleisch-gate-bereikt-opstelten.html/comment-page-1#comment-59155


Chuckie777
3 mei, 2011 om 13:22

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

TIEN HARDE KAMERVRAGEN OVER WESTENBERG EN KALBFLEISCH VAN SP*

Wat een Stomme kamervragen?
HÀRD?

Noú hárd Hoor…pfoé hoei héé

Dé Èérste Béste Fietsendiéf “”Èn Kind”"Krijgt ÀL “hárdér”!

Mág Wát TÉGEN ÓVER STÀÀN…

Betere Kamervragen Aan ELK Der Kader Én directie Leden justitie rechterlijke macht Bestuur Regering Instantiés Politiék media Én Kaders Zóú ZIJN:

Hééft u Ván enig Moment in uw bestáán Wéét Ván Én Óf gedáán Én Óf Méé gedáán Àán:

1Hét misbruiken Van Kinderén?
2Hét drogéren Ván Kinderén?
3 Hét martelen Ván Kinderén?
4Hét prostituéren Ván Kinderén?
5Hét chantage cq áfpérsingsnétwérken netwérken áán leggen Mét Kinderén cq Hét Bestáán Dáár Ván Én of wié Dát bedrijvén?
6Hét Vérmóorden Ván Kinderén?
7 Het Vérhandelén Ván Kinderén?
8Hét vérslááfd máken Ván Kinderén?
9Bént u heroinevérslááfd?
10Hééft u heroine gebruikt?
11Mogen Wij uw bloed Óp heroine vq drugspóren Testen?
12Hééft u Wéét Èn òf méé gedáán Àán Misbruik Dér schóolsystémen Zó Àls Òok Peuterschooltjés Èn Crechés Tér Misbruik Vérkráchting drógéring marteling Hersenspoeling Én Beschadiging Ván Kindéren?
13Hééft u Wéét Én Óf Méé gedáán Áán Misbruik Dér religién vóór Zúlke doélen?
14Hééft u Kinderén Misbruikt?
15 Misbruikt u nóg Stééds Kinderén?
14Hééft u Wéét Ván Òf méé gedáán Àán de plunderingén Én Misleidingen Ván Hét Land Én Volk?
15Behóórt u Tót Óf stáát u in dienst Én Óf hééf u kontakt Ván Eén Hét Land En Volk vijandige mogendheid?
16 Bént u Trouw Ààn Nederland Èn Réchtmatige Bevolking In Zake Haar Veiligheid Toékomst Én Voorspoed?
17Hééft u Wél Èéns áf gewéken Ván Het Gestelde in Vraag 16?
18Bént u betrokken Én Óf Betrókken gewéést Bij Hét Veróórzáken Dát Het Aantal Der Réchthebbende Òorspronkelijke Bewoners Ván Dit Land Sinds 1945 is Terúg gélopen Ván 5,5 Miljoén Náár Héden Nog Máár 2,1 Miljoén?
19Hééft u Wéét Ván Èn Òf mée Gedáán àán Onder Méér Hét Massaal vergiftigén Ván Kindéren vóór Óndér Méér Déze doelstelling?
20Hééft u Wéét Én Óf méé gedáán Àán chronisch plunderén roven stélen Ván Gélden Eigendommen Bezit Ván Leden Ván Déze Bevolking cq Andere Volken ?
21Hééft u In Záke Vraag 20 ÉN Òok Alle Voorgáánde Vrágen Dáár Bij Wétgeving staatsmiddelen instantiés Én Òf Ambt Misbruikt Èn Òf Wéét Ván Dié genen Dié Dát doén Òf déden?
21 Hééft u Wéét Ván Én Òf gefacilitéért Én Óf toé geláten medewerking verléént áán Èén Óf Meerdere Ondérwérpen cq Misdrijvén Der boven Gestélde vrágen?
22Hééft u Óp Ènigérlei Wijze Én Òf Mómént gedáán Én Òf Méé gedáán Àán Enig Misdrijf Ván uit Wélk belang Én Òf hoedanigheid Dán Òók tégen Kinderén Mensen Bevolking Ván Dit Èn of Andere Landen?
23Hééft u ÓP Ènig Tijdstip Én Òf Momént gedáán ÉN Òf Méé gedáán Àán Obstructie Ván Rechtgang Getuigenis Aangiften Kénnis In Zake Misdrijven ÉN Òf In Zake De Gestelde Vragen?
24Hééft u Kennis Én Óf gedáán Én Òf méé gedáán Àán Gróótschéépse Nationále Èn Òf Internatonále afleidingén Misdrijvén Misdáden tégen de Mensheid Én Òf Menselijkheid Óm Ván Àándácht Én Òf Bestrijding Dèr in Vragen Beschréven Én Àán Gegéven Misdrijvén Én Óf activitéitén af té leiden En Òf té sáboteren?

Indién u Èén Òf Méér Dér Boven té Beantwóórdén Verzóchtte Vrágen Moét Én Óf Kúnt Bevéstigén En Óf niet Náár Wáárheid kúnt Èn Òf wilt Beántwóórden Én Ópénbáren Vérzoék Ik u uw Ambt Én òf Functie Per Ònmiddelijk Néér té Léggen Én Hét Land Binnen Twéé Dágen té Vérláten Àls Alternatiéf Ván Dé Vérplichting Tót Aán Géven Én Òf Getuigenis Doén Én Òf u Àán te Géven Tót Bekentenis Vérvolging Veróórdeling.

Élke weigering Tót Áán Géven cq Getuigen cq niet Méde Wérken Áán Crimalitéitsbestrijding cq Terrorismebestrijding cq georganiséérde misdáádbestrijding Òók Mét zwijgend Verláten Ván Het Land Binnen Twéé Dágen Zál Als medewerking lidmaatschap facilitéren hélpén vérwérkelijkén Ván Èlk Volgend Dáár úit Vóórt Vloeiend Èn Òf vóort bestáánd Misdrijf cq Terrorisme cq Misstánd Àán Gemérkt Wórdén.

ÁLLE Misdrijvén activitéiten Déél activitéitén In èn Òm Boven Geschetste Gebeurtenissén Zijn Onderdéél Ván Èén geórganiséérd Nationáál Én Òf Intérnationáál Grotér Gehéél Èn Àls bedrijfsmatige activiteitén cq cultúur cq Vijandige súbcultúúr Aan té Merkén Én Òok Wél Popúlairdér Áls mafia Ómschréven Mét Ondér Méér Àls Bedoéld Gevolg Hét Chronisch beroven Beschadigén Nádelig té beinvloéden Misbruikén Vérkráchtén Misleiden Bedriegen bedreigén úitbuitén Doden Vérmóórden Ziek maken plundéren uit roeien Ván Kindéren Mensen Én Volk cq Volkén.

Ván Dáár Dát Ik Stél Dát Alle Activitéiten Èn Òok Gebruikelijke Déel Activitéiten Àls Terrorisme ÀÀN Gemérkt Dienén té Wórdén.Dáár Méé Vervalt cq Vérjáárt GÈÈN Dèr Misdrijvén Èn Déél misdrijvén.

MÈDE ÒÒK ÒM Dàt er Mét Professionéle Middelen ÉN Gróotschéépse Misbruikén Ván Ambten En Functiés En vérmogens Als macht Misdrijf mediamisleidingén politiek Stráfréchtelijke Én wétgévende Criminéle willekeur Én monopolie En Geld Én Zélfs Móórd chantáges áf persingén drogéringén Èn Vérkráchtingén actiéf tégen gewérkt wórdt Òm ÈLKE Getuigenis Aangifte Arrestatie Véróórdeling Béeindiging tégen té wérken Én Óf óp de lange baan te schuivén Óm verjaringén Én Béschadigingén cq uitschakelingen cq vóórkómingén Van Bewijs Èn Getuigenissen té bewérkstelligén.

Het Tót Héden Fálen facilitéren medewerken Aan Dèze bedrijvighéden cq Misdrijvén Der Gestelde Puntén Ván diensten instantiés regering veiligheidsdiensten politiék Wórdt Gezién Áls vrúchtgebruik ÁLs Vijandigheden Áls Meinééd Àls bendelidmáátscháp cq Terrorisme.

Ja Húp Zég .. ACTIE

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola