http://hetzuur.blogspot.com/2011/08/zionisten-zijn-schuldig.html?

@Lucas 17 augustus 2011 13:04 "Het Duitse belang was de Slavische bevolking te onderwerpen"

ietwát té cryptisch Vóór Mij Óm Wat Van te Vinden.

Daar Naast Geeft Mede Òók Bovenstaande Artikel Van Hetzuur Ook Aan Dat ww2 in jóods belang En instigatie gestart is.Er is Overvloedig Brón Én Materiaal Dat Aan Geeft Dat de jóódse Wereldgemeenschap Pér 1933 alles óp alles heeft gezét om Duitsland de oórlog in te trekken én Zál Gezién Dé afkomst Van Hitler Álswél Zijn Gehele legertop in éérste instantie DÚS Òók Van binnen uit aangezet zijn.

Heden Nóg ÈXÀCT hét zélfde jodenspél ...Wij in Afghanistan Irák Sérvie Jemen etc Mét dé Bérmbóm in Ònze Nekken Sterven en dé schuld over al áán krijgen in de Dóor joden bedreven geschieds Én nieúwsschrijvingen terwijl zij ENIGE winstnemers zijn Ván ELKE óórlog en nieuwe én ENIG eigenáár Van in overrompelde Landen Gevonden Grondstoffen en Eigendommen etc ...Dé Bevolkingen cq Klagende ex Eigenaren worden wél stiekem uitgeroeid cq mét Criminele jóóds etnische wetgevingen kaltgestellt  Zó Vergáát DÀT De Nederlanders Ten Slotte Òok Al Kleine 7 decennia!

Palestijnen idém ...Èérst Een Volk Van 3,2 Miljoén ...Nú 0,8M!
Néderlanders 1945 5,5 M  NÚ 2,1M in Déplorábele Omstandigheden en gezondheid!

DÀt WIJ mee geholpen hébben IS Vánwége JÒÒDSE werken en manipulaties Dóór joden van binnen dé Staat en partijen ...Een Ieder Dié Tégen Afghanistan Bij Voorbeeld Wás IS Door de jóódse mafia ...verhagen rutte donner hirsch ballin rosenthal lubbers    rasmussen internationale bankencellen ....wég gewerkt ...Balkenende Wouter Bos Eurlings CDA uitgeschakeld Én PVV verlamd gehouden...vervangen vóór cohen dejager roemer etc   ... Èn hóp We zaten Weer in Afghanistan ...WÀÀR NÙ ...Wát Héél Vréémd ...Een JÒÒD karzai Mét volledig geoutileerde papaverbroér president IS!

DÙS "Duitslánd" iets Géwild Géhád zouden willen hébbende ...Hóoguit Misbruikt Om één en ander Dóór joden Die één en ander wilden ...Én kregen...Ván binnen uit Én Van buiten áf!

Zelfde Scenario spéélt in Libie ...joden en joden Alléén vallen Libie Mét VN macht aan Ván buiten ...Ànderzijds staan ze náást kaddafi Door hem via israel huurlingen te leveren ...HOÈ Hét Òók Áf loopt ..De joden cq israel zullen hébben wat ze wilden ...Méérsporenbeleid Altijd winst Én Onschuldige Bloédneús!

Zelfde manipulaties spelen in opstanden en Protestbewegingen in de Wereld Westerse Wereld ...joden voeren Zo Wél Dé Staatsaparaten Àls Dé protesten en opstanden áán ...Wát De joden excúús geeft Óm Dé Dáár Tússen Zittende Aútóchtóne Slachtofférvólken wéér harder dé Kélen Dicht te knijpen ...geweld tegen de Bevolkingen Of Burgers te kunnen inzetten .

  Een Terroristisch samenspel  ÁLs jóódse plúndercultúúr!

Dóór joden gedreven politiéke partijen en Overheidsinstellingen Als justitié ÉN réchtbanken hébben Mede activisten én Terroristengroepen ÁLs afa jdl media charlie veitch  bahrami  Alsmede afgepérste Mét justitie in aanraking Gekomen Burgers cq bendeleden cq Criminelen Veróórdeelden vóór zich áán dé gang.

Ik WIl Hiér Herinneren Dát Óp De Vele Child moléstparties Én schóolreisjes Waar Óp Ik Moéts excelleren ér ENKEL bestuurlijks wétgevends politiéks mediááls té Zién Wás Àls Moléstéérders Áls klánten Ván Jóódse kómáf ...Àf Gezién Ván massaal Mét hén Collaborerende groeperingen ÁLs islamieten en afrikanen ...Èén standáárd mafiatruckje in ÈLK Land ..Collaboreren Mét dé immigrant Die verder áf stáát Van de Bevolking cq Zelfs Vaak ingevoerd worden Óm Dát ze AL Criminéél en Corrupt Zijn ÓF Al Collaboreren Zo ALs ALLE islamitische en joodse rabijnen en imams ...Dié Zág Ik Námelijk Òok éven Àls NU in 1963 Óp Vierjárige Lééftijd Òok Al! Jóodse Én islamitische rabijnen imams etc krijgen Ván de joodse mafia Òok massaal subsidies Van uit De Overheden ÉN Zijn professionéle Kindér Én Baby Sérieverkrachters drogéérders Hérsenspoelers NÀÀST Dè Zéé Ván mafiapraktijken Fraudes Bedrog smokkel vérprostitueringen drugs én Orgáánhandels Onrust stoken Rassenhaat zaaien Valse beschuldigingen creeren    enzovóort enzóvóórt ...Kórt Óm etnisch terroristen Ván Àllerláágst Allooi!

Joden alias askenazi alias asiaten alias asiatische Mensen eters ZIJN IDENTITEITSRÒVERS Bij uitsték Èn gáán Bij Volken in Dé Identiteit cq Cultuur zitten ...wórden DÈ Cultúúrdragers Én DÈ báás Én Dàn gáán ze sleutelen.

ZÒ zitten ze IN ÓNZE Náám ÍN ÓNZE Leidingen IN ÒNZE Bélóften IN ÒNS Belóófde LÀND!

Autóchtóne Vólken ..Noú ÀLs Jé Dàt Nóg Niét Wéét ...Dé untermensch Dé slááf de hoér Dé sóldáat Ván jodénkwáád!

Lét Èen Òp Hoe Váak de joden zich de laatste Tijd " Dé Blanken" noemen op TV!

Sjá Èén Volk iets Willen ...Máár Krijgen ...Wé Zeuren Al 4000 Jáár Óm Hét ÓNS Toén Dóor de asiatische alias jóodse  faraos "Belóofde Land "  Toén We Nóg Door hén Joden genoemd Wérden!

NÒG ... Hèbben We DÁT Land Dié Vrijheid Niét Terug!

Nóg doen joden cq israel er alles "mét ÈLK middel" aan Óm Alle Landen Regeringen Politici  ten opzichte Van israel en de joodse Wereldgemeenscháp te verzwakken....Òp ALLE Gebiéd!

De hetse tegen de PVV Dé aanslagen in Noorwegen ZIJN DÀÀR onderdelen VÀN!

Dé mentor Van Breivik De Noorse politcus christopher polak is Mij Wél Bekend en is Ván Èén joodse mafiafamilie Die zich Òok in Nederland gespecialiséérd hééft in aanslagen Óp Overheden en Hersenspoelen Ván schóol Kindéren ÉN Ná in Háárlem in dé negentiger jaren Een ms13 achtige Jeugd "gemáákt óf áángelegd"  te hebben...Hele Kudden 13 14 Jarigen in groepen Van 30 á 40 Jongeren Die de Binnenstad Lám legden Mét geweld...  Náár Utrecht is vertrokken om Daar dé mafiazaakjes waar te nemen. Wáár Vást Dé heroine lsd en ghb Dóór Dé Kindertjés Zál giéren !http://hetzuur.blogspot.com/2011/08/echte-vlag-israel.html? 

Astarte (Astoreth) holding two wolves" in Gegeven Link.

Dát is Het zielebeeld Van Dé asiatische alias farao alias askenazi alias jóódse vrouwen en meisjes. Èén náár absólúte macht hongerende vrouw Die haar eigen universúm en paradijs wil scheppen en Dát in incest met haar zonen Die vóór haar roven móórden en vérkrachten ...Héden nóg ...Dé Ménsheid úit geroeid ...Dé Schedeltjes onder haar stoel ...háár éigen paradijsje scheppen Ván Vrede en Hármonié!

Hét Wólvenbééld IS "Létterlijk" en De Mensenzielen Òóit Eens 13.000 Jáár Geléden binnen geslopen. Létterlijk Zo Als Van Wél Méér Diéren dmv Fysiéke Vérkrachting cq Vérkrachting Ván Een Ziel Door Dreiging aanvallen of geweld Èn Zélfs Sámen "ónder Diérenleiding" Óp Groeien. 

Die invloed deed zich Mede gelden in het wil en wensenleven Van Een Dóór dé asiatische bevolking zwaar geschonden En Misbruikt  Meisje Dát vervolgens dé tribe úit gebánnen werd om onder Vreemde Volken te Bestaan.
Zij Niét Wétende Dat dit dé opzet was óm Volken te onderwerpen cq te vernietigen Mét het kankergezwél vóór Alle Leven zij Reeds geworden Wás Vanwege Hersenspoelende werken Van vernietiging ...één trojááns páárd!  Òver al waar zij kwam producéérde Én producéért zij zonen Die vóór haar Móórden Vérkrachten Roven en overweldigen. Over Al Waar Dát gebeurd breidt Dé Misdaad geweld verwórding zich uit Als kanker Als Een olievlek ...Kinder Misbruik Vérkrachting drugs Móórd geweld en oorlog Àls dagelijks gebeuren.

Ze Verkrachten zo veel mogelijk Kinderen Bij Volken Die ze te pakken kunnen krijgen om de macht over Die Volken groter te maken en Mét Die Kinder Vérkrachtingen scheppen ze hun minions zo als ze Dát Zelf noémen Die hén Vánwege Bedrog en Hélsinki cq Stockholmsyndromen  onderdanig dienen. Dáár Òm IS Èén Der initiatie eisen Dér jóódse meute Òok Óm minstens 412 Kindéren "gescóórd" te hebben vóór intrede in dé hogere elitekringen ...ovj rechter hoge ambenáár ... en indién hoger Als Bij Voorbeeld minister politicus president moeten ze nog eens Minstens VIER Kinderen Vermóórden Àls loyaliteitstoken Áls initiatieritueel  ...Die gewóónte houdt Òók dé reeds overweldigde tót slááf gemaakte Volken onder dé uitvréét Én Misbruikerduim .

Álle jóódse lieden áls rutte balkenende lubbers rouvoet pechthold cohen verhagen plasterk etc etc etc hébben Déze rituélen voldáán! Adepten Áls velleman Kunnen Mét wát ze al deden ...bezig zijn Mét dé vereiste viér Móórden te Plegen óm hoger op te komen! .... Èén Bekend Verschijnsel Bij mafia organisáties en bendes  Òok!  
Alléén Gaat het Hiér ... Bij joden ... óm gebruikelijk Staat Regering Wétgéving Overheden religién media en Bedrijfsleven! ..... Dè Zó genáámde goeierikken Mét gebruikelijk Dè háren Ván dé hoge mórálen véróórdelingen gútdiénstighéden wijzende vingertjés én beschuldigingén wárm Óp Dé tánden ...Térwijl ze Kindtjés éten  ... Dè perfecte psychopaat en sociopaat...Die tevens charmanter Én ""in"  "néménder""  ónschuldigér béschúldigéndér gétróffenér  sláchtófferigér wijzer  geléérder beschááfder móréél hogerstáánde dé verlósser súpermán   kunnen spelen Dán Ik Óp Mijn Zóndagse Páásbést   ...plasterk  cohen lubbers kok van agt Bij Vóorbeeld! Dáár Òm zitten ze Òok Óp aparte jóodse scholen... Sóórt "mediatraining Òók via religiouze inslag Ván jongs af áán ...Máár Pér Sáldo Èn Feitelijke Wáárheid Niét Méér Dan Òóit ten hoogste Kindér pooiers plundéráár Oplichters Én vléés geworden Leugens gewéést Zijnden!
Àls bestuurders Mét Volken Mét Mensen ...Òók de eigen ...(Die goede herder Weet U Nog Wél?) óm gáán Als Dé munchhaussenpatient vóór de winst mácht en aanzién! Héél hun politieke bedrijf stáát BÒL Van Ons in Ellende gooien ÉN dáár hun status bestaansrecht winst belangrijkheid áán destiléren ....Méér Dán Een Schadelijke Kostenpost en Gevaar Zijn ze Niét! Èèn Momentéél Erg Actuéél Detailtje Nu London in Brand Staat Door hun bestuur en leiding Èn Heel Néderland Vérkracht is Door moslims ónder hun leiding Én bestuur!

Dié verstoten Meisjes of vrouwen hebben Òok "een Ónbewuste hóóp" vanwege dé verstotingen Én gepaarde Hersenspoelingen óm weer in dé tribe ópgenomen te worden als ze al Die Schánddaden Àán Andere Volken en Kinderen voor de tribe begáán Wát de Schendingsrituelen meer kracht geeft.Gebruikelijk Zijn Déze dwanghandelingen Òók Wat Ware motieven Betreft Onbewust Zo ALs Alle Zware Trauma´s  en hebben Veel weg van de Stukjes Bedrog áan Leerlingen Óp carrieregebied  Wát Zélden Bewaarheid Wordt En Meestal Niét Zónder absolúte Corrumpering en loyaliteit áán Misdaad!
Dáár Kómt Men te zijner Tijd Wél áchter Maar te láát om Het Gehele Leven Nog Eens te Keren!
BIJ Vóór AL jóódse geiláárds speculanten Huisjesmelkers Bij tony blair Toen hij Een EU meeting bezocht Ziét Men Wel Eens de Wólvenogen pur sang uit dé kassen kijken ... Het Behoeft Géén Fantasié Wat Dáár Dan dé wéns IS  ...Zó Wás Dát Bij Diverse Vérkrachtingen tijdens schóolreisjés Òók Dát Dè Wólf in de jóód zich botvierde!  Òók in materié Èn relaties Geeft Dit Zieledeel Problemen Wat gebruikelijk "agressiefste"" bezitterigheid Én hébberigheid  betreft Waar Dát Niét Gepast IS!
Zúlke Bééldspraken Zo ALs ze Òok in De egyptische dynastien uitgebeeld Zijn ...Zijn Géén "Onschuldige" Beeldspraken Óf  "Máár"  Fantasien  Máár Dodelijkste Ernst Waar Hele Zeeen Van Menselijk Leed Àán Verbonden Zijn ... Èn Héle Volken Àán uitgestorven ZIJN ...2612 Óm Preciés te ZIJN!


Simon zei

    Dé Stérformatie in Je Link Geeft Het Stelsel Aan Waar in de asiaat Noah´s Ark ...Arc ...Vonk Zó noemden Ze Een Schip Dát Door Tijd En Ruimte Voér ... zagen Gaan Naar Een Bestemming Vér Voorbij Orion!

    Hún symboliék Sinds Dién Enkel Een Fetisj Èén vórm Zondér Inhoud.BIJ Primitiéve volken En Dieren Ziet Men Wel Eens Dat Ze Met De Vorm dé Wérking Het Wézen willen récreeren.Èén Begin Van Technologie!

    Dáár Óm Staan hun Pyramiden Òók ÓP Orion Gericht.Hún Pyramiden even Eens Een Vórm Ván Wát ze Òoit zagen Maar Nóoit Begrepen ...Noah´s Arc!
    17 augustus 2011 09:56

Simon zei
    Nu "presidént" rutte Tóch ter Sprake Kwám ...Dié Moét Èén Van z(w)ijn eigén Dóchters Zwanger gemáákt hébben! Dát Maakt Het Bééld Wél Compléét Dacht Ik Zó ?
    17 augustus 2011 09:39


Simon zei

    Èén Bruine stér Óm Dát ze Alle Davidjés Zo gráág Dé Anáálkanálen úit rággén Mét hun speciáál Dáár vóór besnéden Róófpikken Óp Een Brúine "Fálse flag" Hád Pássendér Gewéést.

    Méde IS Hét gebruik Óf Béter Misbruik Ván De Náám Israel Niét Hét Verontrustende Máár Dát ze "dénken" volk Ván Israel te ZIJN ...hén Sinds 200 Jáár aan gewreven als nieuwe waarheid ván plan der volken Dóór hun Liégelite...Zélfde Léést Ván de Aloude "goede herder" Die ze Al Duizenden Járen Als in Een Vloék De Weréld rónd jágen náár winst en Kindérkutjés ...plundérparasiéten Ván De Planéét!

    Ván Israel Bestaat Al 8000 Jáár Géén Volk Meer ...ÉN ZÈKER Wáren Dat GÈÈN asiaten askenazis afrikanen Óf islamiéten Máár Blanke Nóórderlingen Dié Tót Vóórbij Irák Wóónden!

    Òók Lag Het Ware Israel in Wát NU Noord Syrie Zúid Turkeye IS!Men Kan Heden Nóg De Lidtekens in Noord Syrie Zien Van Een even Oude Polonium Waterstofbómexplósie Hét Enig Eérste Én Láátste Verzét Van Een Weerlóós Volkje Dát Dé Blásfémié Ván Móord Vérkrachting gewéld óórlog Leugen Én Bedrog Gehéél Niét Kende!

    Wát Therapié Óm Óndértússen Dóor eeuwen Van Identiteitsróven Vérlóren ÈIGEN Identiteit Zoú Raadzaám ZIJN!

    Ik Dénk Dát Dé Mééste joden Geen Eens Wéten Dát ze Ónder Zó Veelste Válse familiénaam Bestáán? Dóór hun Leugens en Bedróg Zijn ze hun eigen Waarheden Òok Kwijt!

    Én Dát Dóódshóofdsymbóóltje IS Òok Wat Overdréven ...Dát Suggereert Dapperheid ...Térwijl Èén Kindér Schendende RÀT Én Tásjésdiéf in Dè Nácht Méér Dé Lading Dékt!


    Dénk Dáár Vóór Àlléén Ál Aan Dé Áchtérbáks Raciáál Terroristische gedrágingen Van Èén jústitié Een velleman naftaniél en mdi Úit Èigen Ervaringsweréld Óf dé joden in de Politiék ..Néém Èén rutte Òp Het Moment...Óm Zulks Bééld Àl Rás te Vórmen!

    Óf jódinnen Àls lóór Ván lóórschrijft Dié Peutértjés áfrichten Mét heroine Òm Ze te Misbruiken ...Èén cúltúréél VEÈL Vóórkomende liederlijkheid Bij jóódse dames en heren Waar vóór ze Òok Kinderen Ván Peuterschóóltjes en lagere scholen massáál Misbruiken ...ÉN Dé clán Zélfs BIJ Blanke Blonde Gezinnen IN trouwen Óm altijd verzekerd te Zijn Ván aanvoér Vérs neukvléés en Kindér hoertjés vóór dé lusten en inkomens!

    Enige Reden Wáár Óm De scholen ZÒ Vérgéven Zijn Ván de joden!

    Ánders Héb Ik Nog Wél Vérhálen ùit Mijn schóólreisjéstijd Mét Dè Rát Èhhh Oeps Sorry ...joden ... Ván Strónt Èn pis ijskoude sperma Zo Als Dat Moét Niét IS!

    Kindéren ónder schijten Óm Ze te laten zién wié báás is Wié slááf ... wié wáárd is Wié NIÈTS!Vlag boven IS té Véél Eer!
    17 augustus 2011 09:33http://hetzuur.blogspot.com/2011/08/zionisten-zijn-schuldig.html
Simon zei

    ""Baron von Hirsch, ook een aristocraat, had kolonies in Argentinië."" ?

    Hééé Gáát Dit Richting cryptojóóds ""hirsch" ballin" Èén Hiér residérende Slavendrijver Én Kindér pornoproducént Én Staats Ambténááren Èn Polici áfpérser ér méé???

    Volgens De Nationale Récherche residéren Óf Béter Gediagnosticéérd kánkeren Dié mafiafamiliés mét hún úitzááingen al enkele ééuwen Bij Criminele erfopvolging rónd in Staat Wét En Regering.Dié zaaien hun nageslacht óok uit over De Landen Als mafiasysteem!Zo Kun Je cohens loebs bauers polaks kaufmans liebermans over Al onder Allerlei náámsverbasteringen tegen komen!

    Dé donners Òók ..EN Als Men de Politiék Alleen Al Sinds ww2 Bekijkt Steeds Wéér Dé Zélfde terugkomende namen en familiés!

    Àlle Autóchtónenpolitiék ÉN Politici Steeds Wéér Dóór hén Vermóórdt Dóód geschóten Verkrácht in ÉLK Land Waar ze óm zich héén grijpen!

    Heláas IS Dé Twee Méter Dossier Dáár Òver "mysterious" Verdwenen en Nóóit Op "jóódse spin Én Bédróg" wikileaks Gepublicéérd!

    DUS Zullen We Nét Als Van De Drie Miljoén Aangiften Tegen JÒDEN Wegens tegen Autóchtone Nederlanders Gepleegde óórlogsmisdaden Én Dé Genocide Op 1 Miljoén Autóchtóón Nederlandse Mannen En Jongetjés Die Óp tránspórt werden gezét Én Kanslóós Aan het Òostfront Moésten Sterven Wél nóóit Ván Vernemen ...Gezién Dé Bij érfopvolging vóórtdurende samenspan áán Én verzwijging Ván Die óorlogsmisdaden!

    Chronische Kristallnacht Als etnische verzwijgterreur!

    Zélf té Láf Óm té Stérven áchter blijvende Met Dé Wéerlózen ... Gehéél Zo Als Het Dé hyena´s Én káálkópgiéren Die ze Zijn betáámt!

    Wél 5 Mei wéér één minúútje eerbied Bij Èèn Leúgen Èen Bedrog Èén MISDáád én kasséren maar weer Dát Uitschót Ván Kindér pooiérs Wáár Náást hirsch ballin Én donner Òók mark rutte en verhagen rijk en machtig Ván zijn gewórden!
    17 augustus 2011 06:33
Respons Òp http://hetzuur.blogspot.com/2011/08/zionisten-zijn-schuldig.html

Àán

Lucas zei

Dat al de deelnemers Joods waren vind ik moeilijk te geloven, maar volgens deze zin lijkt toch eerder een zionistisch dan een Duits doel te zijn nagestreefd:
"Hij geeft de aanbeveling om de Scandinavische landen, wegens het geringe aantal joden en de te verwachten moeilijkheden, aanvankelijk buiten beschouwing laten en zich op het zuidoosten en het westen van Europa concentreren."Ja ÀLLEN Lucas   16 augustus 2011 08:41

  Het is ZÈER Simpel Èénmaal het doel Geweten

....Oók HEDEN zitten joden IN ÀLLE Regeringen Én doén verwoede pogingen Al waar Dát nog niét IS (Iran Noord Korea Vietnam Thailand Haiti Jemen Afghanistan Libie Syrie Turkeye (PVV ópengebroken)Rusland Heel Het Koningshuis uitgeroeid en nu is een jood daar president even als hiér allen Sinds ww2 )...en stoken Dé Volken tegen Élkáar chronisch Dé DÒÒD in.


De bedoelingen zijn meervoudig ... dépopulatie voor asiatisch askenazivolk...plunderen Misbruiken uitvreten slavernij ...Volken Als Slaven houden ... en om de zo veel tijd in oorlogen en Rampen Dáár óm gooien Óm Protesten Ontwakend Bewustzijn Én Getuigen te Vermóórden Èn Sporen te vernietigen ...Óm onmiddelijk Dáár na ...Bij Dé Kinderen ÉN Nageslacht ... wéér terug te komen om het over te doen. 


Hun Mét geweld Bedrog En Misdáád ópgelegde áfróóm Én plunderbankensystemen vereisen Dat Òok Om Dát Na ca 50 tot 70 Jáár Ieder Èén Wél Dóór Krijgt Dat Dát Een pyramidescam IS Waar Volken onvermijdelijk Àán Ondergáán En zij stééds rijker aan geróófde Wérkelijke Waarden En in beslag genomen Bezittingen En Zelfs DUS Landen.Van Dáár Al 2800 Jáár oorlog Óp oorlog in Europa!


ÈLKE óórlog Die Je Kent IS Door joods bankenbelang  gestart Óm Criminele redenen...Òók Vóor 740AD!
Dè Péstepidemien Door in Engeland zetelende jewshadowsociety askenazikoning victorious en zijn generaal joeghur ingevoerd Pér decreet 301 AC uit Azie Via Zuidelijk Rome aka Italie En Spanje En via Engeland Noordelijker richting Huidig Rusland ter breking Van Weerstand dépopulatie en kolonisatie!


We zitten in Afghanistan Jemen Libie Irak Vanwege afpersingen Der joodse bankenmafia mét  Onware schulden...té betalen aan hen Die Dát ZÉLF  hebben veroorzaakt Mét plunderingen Bedrog Oplichtingen Misdáád woékeringen én renten en Enig Schuldige ZELF ZIJN!  DÀt Mét Voornamelijk Een Illegáál bankensysteem Én privébedrijf Dát Mét mafiapraktijken Èén Wéréldwijd monopolié oplegde in de eeuwen Èn Dóód Èn Verdérf zaait !

Dáár In laten ze zich Door israel bijstaan Die in diverse ambassades atoomwapens hebben gezet en niet zullen aarzelen Òok miljoenen Van eigen volk de Dood in te jagen óm eigen winst en voordeel.
 Het jodendom is een cultuur Dát Ván parasitisme Óp Andere Volken En Zélfs dé Zwakkeren Ván eigen volk ...Zélfs Dé Kindéren lééft en bestaat en zich graag "elite" laat noemen ...uwe Óógverblindende hoogheid ....edelachtbááre ...ÉN ZÈLFS "gód"en zó!

HÈÈL Toévallig Èn HÈÈL Vreemd spréékt Op DIT Moment Dé parasiét Kinder Seriéverkráchter en plunderáár ÉN úitvréter Ván Italie "dé héér berlusconie" Ván parasiéten áán pakken ...Wié hij Dán Bedoeld  NÀ ZIJN decennialánge úitvréétpartijen Van Mens Máátschappij Èn Kúdden Mét Kindéren?? 
Sja Dáár Náást ... En vóór Die Genen Die Wat er Van Zeggen hebben ze óok mafialeden Áls velleman naftaniel en de joden Die Het mdi Misbruiken om zwijgen óp te leggen Óver hun MIS Én Schanddaden!
Dán hebben ze gladio jdl adl edl afa rabinaten rabijnen besmeurmedia en wat verder tool wel vóor hardnékkiger gevallen!

Alle Bestuurlijke En Maatschappelijke ambten kérken religién media financien  Bróod Gezondheid Én posities hebben ze in handen ... Dé één ná de ándere présidént Hiér ÀLS in GEHÈÈL DE Wésterse Wéreld één jóóds mafialid speciaal opgekweekt Door ze Van Geboorte af áán ..ÈLKe rechter en ovj IS ÓF JÒÒDS mafialid ÒF Mét afpersingen en Corrumpéringen ( gebruikelijk drugs Kindér Misbruiken  Èn polaroidfotos)  volkomen in hun Smerige Klééfhandjés!


Wát Dácht Je dienen hirsch ballin donner van agt rutte verhagen rosenthal roemer dejager cohen hamer tang  ..Jouw Liefde Geluk Èn Kindéren? ....Dié bréngers Ván Misdaad  Kindér bordélen drugs Misbruik Ármoede ... Armoede Als etnisch Terreur controle Én genocidewapen !


Èn Zó worden Wij Allen Mét Misbruik Van Door hen gebrachtte schoolsystemen religien en kerken óp gekwéékt en Misbruikt hén te dienen!  ...mkultra monarch in één sinistere Grót érgens ...Één laboratorium ...Tavistók? .... Wát Ván ... Op ÈLKE Schóól schóoltje Èn Peuterschóól al ...tót IN Dé académié AL Géneraties Van Vóór Je Gebóórte ...Térwijl Je Òok nog Eens dág en nácht Dóór ze wordt áán gekwáákt Óp TV en in de media ...Mét Heuze "académische instructeurs óórlogspsychologié"  Dè Criminéélste academici ... ÁLs omroepdirecteuren  Èn Zelfs Een walt disney Dát dé liederlijkste subliminale boodschápjés áán Je Kinderén doét toé komen  ....  Dié Rattevangers Van hamelen?


2000 Jáár geléden al smeten ze mét kérken scholen en schooltjés ...Heden in Afrika ..Óver Ál Wáár de pleuris uitbréékt Vindt Je hun schóoltjes Wáár mee ze Hét Kwaad  Mét MÈÈST Smerige methoden in dé Kindéren zétten!

Wié Dácht Jij zitten ér Áchter Die chronische Pedofielen Réchtsradicálen antisemiéten Réchtsén én Linksén Èn Homofielen vervolgingen ...Niét ÁL te Lang Geleden Nog Christúsvervolgingen Genoemd?

WIÈ zitten ér mét hún liéderlijke wétsystemen in ELk Land Àchter Dé chronische vervolgingen Ván Dé Zwaksten Armsten Méést Reeds uitgebuiten  Èn Mééstál Reeds Èrgst En Méést Getróffen  Slachtoffers ... Ván Overwegend Stilverzwegen Autóchtóón Origine ...Térwijl mafialeden van eigen léést in divérs bedrijf elk jáár ruime 30 miljárd Dollar Àls bonusjés onder élkaar verdelen?


WIJ NIÈT WÀNT WIJ Kunnen Àmper Wát Dan òok Zéggen ! israel liet Nét nog tientallen miljoenen Niét jóódse Accounts in Geheel de Westerse Wereld sluiten Door google facebook twitter  énkele wéken VÒÒR dé aanslagen in Noorwegen!


Déden ze Hét Jáár VÒÒR de Genocideaanval Óp De Palestijnen Òok ...Wás Niémand Méér Die Wat Mocht ...KÒN Zeggen ér Van!


Hét moderátiebeleid in Gehéél De Westerse Wéreld IS pro Criminéél etnisch Rascistisch JÒÒDS inclusiéf van uit media  justitiés rechtbanken politiék ...anti Álles Wát Niét jóóds ÉN WÈL Tévens hun Slachtóffer IS!


èr Zijn ""Nóg Stééds"" DRIE MILJOEN Aangiften té Behandelen ...Wegens Dóor JÒDEN Gepleegde óórlogsmisdaden tegen Dé Nederlandse Bevolking ... 


Onderzoék Vervolging Wégens Hét Dóór JÒDEN Óp transport zetten Van 1 Miljoén Autóchtone Nederlanders ...Mannen Èn Jongetjés ...Óm áán Het Òostfront Kanslóós te Sterven ...Zúllen We Òók Wel Nog Láng  Op Moeten Wachten Vrees Ik! ....òm Maar ÈVEN Dè Stand Ván Sféér té Géven!


Óm Maar éven Ál Wat Lánger Durend etnisch Terroristisch moderátiébeleid Áán te Géven!


Máár De Geschiedenis Zit DÚS iets ÀNDERS in ÈLkáár Dán Jou En Mij Van Peuter áf áán in gefluistérliegt Dóór dé onvriendelijke haatzaaiende  Sérié Kiddy rapende jóódse búúrtleráár  Èn rabijn  Dié Àls NIÈTS Minder Dán etnisch Terroristen fungéren Van Die jóódse parasiétencultúúr ... Van DÀÀR Dát Meeste Kindjés ... Òók De islamitische Èn afrikaansen Die ze tegen Ons opstoken ... Sporen Van heroine en ghb strychnine lsd scopolaminen etc in Hun Bloedbaantjés Hebben Rónd Strómen! ZÈLFS hun EIGEN Kinderen spuiten ze heroine in óm ze aan de sekte  dé jóódse cultúúr  ZICH ZÈLF te verslaven té vércórrúmpéren médeschúldig te maken!


Sporen Die Úw JÒÒDSE ovj politiéagent rechter nfi rabijn kamerlid  doktor présidént Én journalist NIÈT ZÀL VINDEN Dáár ze Op Die molestparties ZÈLF Dè gróótte lustmóordenáár Wáren En ZIJN!
Dé Politiéchefs Die DÀÀR in 2009 Én 2010 Tóch Wát Ván Wilden Zéggen wérden Dóor job cohen Persóonlijk "káltgestellt"  ´de Poltiéchefs vervangen vóór Zwáárst Criminele jóódse mafia exémplaren!


ZÈLFS Australie heeft NU Een volledig JÒÒDS Misdaadsyndicaát Àls bestuur en regering !

...Mét Vást Héél Het Lánd vól Van beschááfde schóóltjés en kerken ...heroine bánken schúlden en ghb ...ÉN Dé JÒÒD ÁLs geviérde páásháás tussen Alle Slááfjes ÉN zuigkééltjés?


Tél uit Je Winst  ... Én Toékomst ... Mét Een Criminele mafiasekte Ván Òngelóofffelijkkk  Állérliéderlijkst  Uitschót!


Jé Baby ál vást Koude kwákjés léren dwángháppen  vóór dé Peuter schóól leráár én rabijn En óm dé jóódse  mevrouw háár schéétjes te slikken IS Dàn Wél hét minste Probléém!


Schóólsystemen worden Dóór hen Òók slinks ÀLS Terroristisch etnisch seperatisten Èn isólátiésysteem Misbruikt...Òók Hét Káf Én Hét Kóren gescheiden ÉN Ván Hét Kóren Hét Káf gemaakt ÈN Hét Kóren Dáár méé áf gemáákt!


Máár Lucas ...Èén JÒÒD Die Een Jóód Niét Herkent ...Zélfs Volbloéd askenazi loébjóód Hitler kankeren ze zélf al 7 decennia óp en Herkennen eigen volk eigen Kwáád niét!  Loéb Wáár ruud lubbers en dirupo Òók Van Àf stammen! Alléén de elite van Dát mafiavolk heeft Wéét Van de dingen!http://hetzuur.blogspot.com/2011/08/zionisten-zijn-schuldig.html
Simon zei

    ´t Zál Dié Dómme zélfhaat Wél Zijn Wáár Àán Wij méé gesleurd wórden?

    Sionisten zijn al hééél lang bezig!

    [quote=kade]
    Ik hoor liever de opvattingen van een festivaldirecteur dan van een xenofobe politicus. Laatsten zijn vele malen gevaarlijker.
    [/quote]Dát u liever Dóór een Hoepeltje springt Kán Geert Wilders Niks Àán Doén! Èn Ik Zié Sommig hulpbrigáde Hitler SS afascisten Gaskamers Wéér áán slépen...> Nu Zijn Oók Hiér In Dé Fascisten en SSers Wéér JOODS Zo ALS carl silberbauer Die anne frank arresteerde En JOODSE SSer Wás ...

    ÉN DÀN zijn familié Nóg ...

    >>> Leden Wannseeconferentie Vóor Dé Geschiedkundig ÉN VOLKENkundig Levensgevaarlijk Gehandicapte >>>
    [quote=jonasgoudvis]
    [...]"Op 20 januari 1942 kwamen vijftien hoge ambtenaren bijeen om te spreken over een 'definitieve oplossing' voor het "Jodenprobleem" (Endlösung der Judenfrage). De aanwezigen waren:[/quote]

    JOOD>De heer Hitler, A.
    JOOD>Reinhard Heydrich (RSHA, SD, Sicherheitspolizei) (1904-1942)
    JOOD>Adolf Eichmann (SD, Sicherheitspolizei) (1906-1962)
    JOOD>Otto Hofmann (ministerie voor Rassenvestiging) (1896-1982)
    JOOD>Dr. Rudolf Lange (SD) (1910-1945)
    JOOD>Heinrich Müller (rijksveiligheid) (1900-1945)
    JOOD>Dr. Eberhard Schöngarth (SD) (1903-1946)
    JOOD>Dr. Josef Bühler ...
    JOOD>Dr. Gerhard Klopfer (rijkskanselarij) (1905-1987)
    JOOD>Dr. Roland Freisler (justitie) (1893-1945)
    JOOD>Wilhelm Kritzinger (rijkskanselarij) (1890-1947)
    JOOD>Dr. Georg Leibbrandt (ministerie voor Bezette Gebieden) (1899-1982)
    JOOD>Martin Luther (buitenlandse zaken) (1895-1945)
    JOOD>Dr. Alfred Meyer (ministerie voor Bezette Gebieden) (1891-1945)
    JOOD>Erich Neumann (bureau voor het Vierjarenplan) (1892-1948)
    JOOD>Dr. Wilhelm Stuckart (binnenlandse zaken) (1902-1953)
    JOOD>Hermann Göring

    http://www.ghwk.de/2006-neu/deelnemers-2.htm

    MÀG IK in úw Cónsternatie ÈR ÒP WIJZEN DÀT in 1887 ÀL Dè JOOD herzl zich ÀL bezig Hield Mét "het jodenvraagstuk en dé éndlösung"!???
    15 augustus 2011 00:22

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola